porcelaine

Novinky 2016

3.9.2016
Čas utíká opravdu velmi rychle. Většinou mi to velmi vadí, ale letos jsem opravdu z celého srdce moc ráda, žže jsou prázdniny a léto za mnou. Bylo pro mne, jak jsem jižž zmiňovala, velmi náročné a plné rozhodnutí, která se nemohla odsunout. Díky svým velkým přátelům Hance, Pavle, Martině se mi je podařilo zvládnout. Patří jim za to mùj velký dík. Norika roste do krásy a stále mne přesvìdčuje o dokonalosti svého otce a matky. Je s námi stále doma. Velkou radost mi dělá maličký Optík, malý chlupatý medvídek, který oslavil jeden měsíc žživota. Povahově je dokonalý, vrní a vrní a vrní :). Poslední srpnový týden tu s námi byl Heřmánek a velmi mu vyhovoval pobyt ve venkovním výběhu, a aby mu nebylo smutno, tak mu společnost dělala jeho poslední dcera Norika. Heřman je opravdu mohutný medvěd, který vás ale dostane svou jemnou povahou.  Jsem moc ráda, žže mohl být v mém chovu a dal mi potomky co dal.

 
V současné době moje TŘI NEJ.....
Optimismus Elandrea , Chajim Ormaharal a jeho dcera Norika Elandrea

14.8.2016
Kocourek Malwin odešel do nového domova, snad jeho úžžasná povaha dokᾞe zmírnit stesk po kocourkovi Nerovi.  Malwin je po své matce velmi kontaktní, vyhledává kontakt s člověkem a bude z něj krásný velký a mohutný kocour. Poslední volné koťátko je kočička Norika, která si mne prostě omotala a to hodně, a tak proto její rodinu pečlivě vybírám. Konec měsíce července nám přinesl nečekané překvapení, a to v podobě jedináčka. Kocourek bude buď posledním mým koťátkem a nebo bude pro mne novou metou a začátkem. Proto dostal jméno příhodné pro tento okamžžik Optimismus. Je to nádherné, mohutné kotě, sama musím neskromně říci, žže taká koťata chci, aby se u mne rodila :).
 
Náš jedináček - kocourek Optimismus - 12.dní

6.8.2016

Jsou tomu přesně tři roky, co Casie měla svùj první vrh a v něm se narodila nádherná kočička Dafinka, která posléze zůstala doma. A je to také přesně rok, co svá první koťátka měla také Dafinka. A to vrh K, ze kterého máme v chovu kočičku Kiaru, která žje u mojí kamarádky Pavly. Jsem moc ráda, žže se Kiarka narodila, a tak mohu pokračovat ve své linii. Dafinka si bude dále užžívat kočičí pohody jako milovaný kastrát.
Koťátka rostou, máme doma ještě 4, dvě čekají, ažž se budou moci nastěhovat do svých nových rodin a kocourek Malwin a kočička Norika jsou zatím volní. Oba jsou dle mého velmi pěkní představitelé plemene a velké plus pro ně je super povaha, kterou zdědili po svých rodičích. Posledních pár měsícù pro mne není zrovna pohodové období, o to více jsem ráda, žže své chlupaté přátele mám. Zejména Basinka je mi neustále v patách a vžždy se na mne přitiskne a vrní a vrní a hypnotizuje mne pohledem. Jsem moc ráda, že ji mám !!! Děkuji také svým opravdovým kočičím přátelům, kteří mi pomohli překonat toto období a znova mne motivovat a nevzdat to.
Přidána nová fota do galerie vrhu M a vrhu N.

14.7.2016
Léto v plném proudu, i když tropické teploty jsou na chvíli doufám za námi. Nìkterá kotátka jsou již ve svých nových domovech a dostáváme o nich mnoho informací. Jsem opravdu moc ráda za "své nové majitele", opìt jsou to úžasní lidé a jsem ráda, že moje dìtièky jsou právì u nich. Aktuálnì je volná již jen koèièka Norièka a kocourek Malwin, jehož panièku bohužel èeká dlouhá rekonvalescence a tak se rozhodla Malwinka vzdát.  Pøidána nová fota do galerie vrhu N.
 
Krásná a okatá Norika - volná (FOR SALE)

20.6.2016
Koátka mají za sebou první oèkování, všichni to nesla velmi stateènì jen Malwin trochu více zabreèel, ale i on to nakonec zvládl :). Opìt jsem velmi ráda, že se mi podaøilo pro mé dìtièky najít opravdu moc fajn rodiny. Již po pár vìtách poznáte, zda je to èlovìk podle vašeho gusta. Všichni jsou moc fajn, ale jsem moc ráda, že obo moji první kluci po Filinice zùstanou pod køídly mojí chovatelské stanice díky jejich úžasným majitelùm. Opravdu moc bych chtìla podìkovat paní Štìpánce a její manželovi za Merlina  a paní Dáše za Malwina. Kluci jsou opravdu nádherní a mám z nich radost. A poslední mojí velkou srdcovkou od narození je Norika. Roste do krásy a bude stejná jako její setøièka Janièka, jen v modrém kabátì, ráda bych ji našla rodinu, kde by se mìla jako luxusní mazlíèkek velmi dobøe a nebo èlovìka, který by tøebas zkusil se mnou spolupracovat :) Norika díky svému nevšednímu zbarvení a kresbì za to opravdu stojí.

16.6.2016

V nedìli jsem dostala zprávu od své kamarádky Hanky, že Chantal porodila svá první kotátka (a pro mne v nádherných barvièkách). A tak se Heømanek stal poprvé dìdeèkem :) Pøeji koátkùm jen ty nej rodiny a krásný pohodový život. Naše koátka hodnì èasu tráví ve venkovní pergole a vymýšlejí jednu lumpárnu za druhou. Pøidala jsem nová fota do fotogalerie. Kocourci po Filince vynikají opravdu vtìrkovou povahou, neustále je mám v patách :). Koèièka Norika se mi stále více "zakusuje" do života . Nìkterá koátka jsou ještì volná. 


Volná koátka - Norika, Nikolas, Noemi a Malwin

6.6.2016
Koátka vrhu M a N rostou, vìtšinu èasu tráví ve venkovní pergole, kterou si velmi oblíbila.  Krásné poèasí svádí k focení malých nezbedníkù, ale nìjak nestíhám vkládat do fotogalerii. Takže s týdenním zpoždìním pøidány nové fotografie. Myslím si,že tyto se obzvlášt povedly :) . Koátka mají i nového kamaráda,  který s nimi sdílí místo v pergole a  je to králík Gustav.  Neuvìøitelnì pohodové stvoøení. Nìkterá koátka jsou ještì volná. Hledám pro nì ty nej rodiny. Všichni jsou velmi kontaktní po rodièích. Koèièka Noemi navíc vyniká krásnýma velkýma oèima. Je to takové moje zlatíèko. Nové fotografie vrhu M a N v galeriích . ZDE

24.5.2016

Nynìjší dny jsou plné krásného slunného poèasí a tak koátka prozkoumávají venkovní zasítovanou pergolu a náležitì si užívají všech skrýší a prolézaèek. Pøišla nám nová škrabadla a hraèky, tìch není nikdy dost :).  Podaøilo se nám nafotit nové fotky, (viz aktuální vrh a fotogalerie)  a mám své favority. :) Kocourek Merlin mne od zaèátku velmi pøitahoval. A tak zùstane pod rodnými køídly naší chovatelské stanice. Je to opravdu playboy :)


Mùj malý medvídek - Merlin 5.týdnù

15.5.2016
Sice se zpoždìním , ale pøec jsou pøidána fota mimin ve vìku 3,5 týdne. Fota jsou v galeriích u jednotlivých vrhù.
Viz aktuální vrhy.

13.5.2016

Pátek 13. prý jediný v tomto roce. Pevnì vìøím, že tento den odstartuje zase pozitivní vlnu v mém životì, chovatelském, pracovním i osobním. Moc dìkuju za slova podpory Hance a Martinì.  Koátka rostou jako z vody, už suverénnì tapkají po pokoji.  Musím se malièko pochlubit :) Srdce chovatele mi plesá, že jsem se nesekla :). Opravdu jsem  na  svùj odchov pyšná!!!

 
Charlotta Elandrea - 14.mìsícù

8.5.2016
V den , kdy jsme Eliáše pøiblížila do Pøerova k paní Petøe, já se jen vezla :), nejsem zrovna dobrý øidiè.Moc dìkuji takovi, že je tak hodný a vše toto se mnou absolvuje. S velkou èástí naší smeèky jsme navštívili pana doktora Pospíšilíka v Pøerovì a podstoupili vyšetøení na HCM.  Uvítal mne velmi milý a sympatický pan doktor, jehož profesionalita a ochota mne velmi potìšila.  Naprostá, ale naprostá spokojenost. Krom vyšetøení jsme se bavili o nejnovìších poznatcích v oblasti HCM. Opravdu velmi zajímavé. Nejvíce pozlobila Charlota, s kterou to byl opravdu velký boj :), ale nakonec jsme zvládli i ji. A výsledky?? Nádherné, všechny testované koèky a kocouøi mìli výsledky negativní s perfektním srdíèkem.
Chajim Ormaharal -  HCM negativní (opakované vyšetøení)
Charlotta Elandrea - HCM negativní
Janièka Elandrea - HCM negativní
Ines Elandrea - HCM negativní
Garfield vom Deisterwald - HCM negativní

4.5.2016

Na konci mìsíce dubna jsme do naší rodiny pøívitali paní Petru,  které jsem se rozhodla svìøit našeho chovného kocoura Eliáše. Vìøím,že Eliášùv je to poslední domov a již se nikdy nikam stìhovat nebudu. Po prvním pøestìhování z pùvodní rodiny na nìm byl vidìt velký stres, špatná kvalita srsti i celkovì špatná kondice (to jsem nyní mohla objektivnì posoudit). Nyní se bohužel díky silné alergii v rodinì se musel stìhovat podruhé. Ale byl výraznì klidnìjší, naprosto jsem na nìm nezaznamenala žádný stres. Kondice po krmení kvalitními granulemi, masem a doplnky byla výraznì lepší.  Eliᚠse pøestìhoval k paní Petøe, která  mi hned veèer dìkovala, za pøekrásného a hlavnì povahovì vyjímeèného kocoura,který s nimi hned sdílel lože :) Docela mne to pøekvapilo. A již druhý den se seznámil se svou novou kamarádkou. Musím øíci, že jako chovatel jsem opravdu velmi štastná. že se mùj kluk má dobøe. Petro, dìkuju!

30.4.2016
Milnulý týden byl pracovnì a povinnostnì velmi nároèný, ale vše nakonec dopadlo na jednièku a aè unavená, tak jsem byla velmi spokojená. Do rodiny jsme pøivítali paní Petru. (podrobnosti pozdìji). Maminky, zejména Casinka usoudila, že jí její kotátka nestaèí a tak si vzala i ty Fili, a obì maminy jsou spolu v jedné porodnici a mimina mají tak dvì starostlívé maminky u sebe.

Koátka již zaèínají lépe vnímat okolí. Pokoušejí se o první krùèky. Jsou to opravdu krásné plyšové kulièky. Mám z nich velkou radost.  Nastávající maminka Dafi se poslední dny neustále cpe do ohrádky s kotaty :) , ale do porodu máme ještì èas :).  Moc se na její kotátka tìším. Jsou to první potomci našeho nového chovného kocoura Garfielda. 

23.4.2016
  Koneènì snad budeme mít jen radost a pozitiva. Starostí a stresu jsme si užily hodnì. Casie i Fili si dávaly opravdu na èas, "porodní dovolená" se chýlila ke konci a mimina nikde.  Už si zvykám ,že zase  máme malièko více stresové a hektické období. Nebylo to jinak ani s pøíchodem miminek na svìt. Obì se rozhodly rodit zároveò.  Filinka byla velmi vysteslá, nevìdìla do èeho jde,Casie naopak mìla vše v klidu....Bohužel porodem stres nekonèil. Casie mìla zatvrdlejší prsa, Filince chvilku trvalo než si na roli maminky zvykla. A bojovala jsem o život malé èokoládové želvièky. Boj jsme nakonec tøetí den prohrály. Nyní jsou kotátka všechna ok a i maminy jsou bez problémù, což mne tìší nejvíce. Filinka se koátkùm vìnuje, je až úsmìvné jak se je snaží chlácholit, když mòoukají. Casie je už naše milá profi mamina. Uf...jsem ráda,že to mám za sebou. Opìt èlovìk musí smeknout pøed pøírodou a hlavnì dùvìøovat, dùvìøovat svým koèkám. Díky Hani! Více viz Aktuální vrhy


Naše kotátka - vrh M a N

2.4.2016
Bøíška zejména Casie jsou skoro k prasknutí, porodnice v obýváku pøipravené :), ale jistí to i klasická papírová krabice. Casienku jsem vzala radìji na kontrolu a vše je vpoøádku, rodit budeme každou chvilku :). Filinka má bøíško menší, tak jsem zvìdavá , co nám nadìlí ona.  Všichni naši chovní kocouøi jsou novì testovaní na chlamydie a streptokoka s negativním výsledkem. Chtìla jsem se zúèastnit výstavy tu v HK, ale nebudu riskovat, ale trochu pøec mne to mrzí. Dostala jsem krásné fotky naší Charlotky - pøidám do její fotogalerie . Pro kocoura Eliáše stále hledáme tu nej rodinu. Opravdu již peèlivì vybírám, aby kluk mìl již krásný a plnohodnotný život a nemusel se již nikdy stìhovat. Velkou radost mám ,že i kocour Garfield se pochlapil :) a oèekáváme narození kotátek v kvìtnu.

26.3.2016
Dafinka se nám vrátila z námluv. Tak doufám,že se doèkáme prvních potomkù našeho importu Garfielda. Dostala jsem krásné fotografie nejmladšíh odchovù.
I malý Leonek se má výbornì a má skvìlou rodinu. Tento email mne potìšil, jako chovatele i jako èlovìka :)
Postupnì už finishuji veškeré odkazy. Chybí snad již jen pár fotogaleríi a ty se budu snažit  co nejdøíve udìlat. A koèièí stránky jsou snad už k obrazu mému :) Byla to velká fuška. Doufám,že se budou líbit.

Paní Andrejko, chtìla jsem Vám moc podìkovat za Leonka, má krásnou povahu. Je provokativní flegmatik s radostí do života. Je velice chytrý a uèenlivý s Lexinkem se mají moc rádi, po jejich zpùsobu, honí se, òufají k sobì, ale když jsou od sebe je jim teskno. Již víme, že Lexinek Leonkovi neublíží, ba naopak. Paní veterináøka nás pochválila, jak je Leonek vycovaný. I nás hodnì uèí,svým postojem k životu. Moc dìkujeme. Jana a Jan Šobáòovi
Založena fotogalerie v nových domovech  2016-2018Obrovská hrdost a hlavnì velmi dobrý pocit ze svého chovu - malá Kiara si vzala to nejlepší ze svých rodièù a prarodièù, moje tøetí generace stejnì jako její praprababièka Basinka pomáhá lidem. Kiara s naprostou samozøejmostí pøi své první návštìvì ve Speciální škole ve Znojmì. Pavli moc dìkuju!!!! Mám z té  naší holky radost.


20.3.2016
Aktualizovaná stránka naše koèky. Nìjak  jsem si neuvìdomila, že vloni jsem se nemohla rozlouèit vždy miminem z vrhu a nìjak moc jsme se rozrostli :). Každopádnì koèièky jsou pøedevším mazlíèci ve svých rodinách, ale vìøím i v jejich slibnou chovatelskou dráhu. Zejména moje srdcovka Charlotka a Janièka se "vylupují" :). Letošní miminka si dávají na èas a jsou pro mne tak trochu pøekvapením. Dafinka poprvé nezabøezla, kocour se sice snažil, ale ke zdárnému konci to nevedlo :), tak snad to pøíštì bude lepší :). Sebíkovi se Filinka asi moc nelíbila, nakrucovala se pøed ním ale on na ni koukal opravdu znechucenì :), že ho jako obtìžuje :). Ale i on se pochlapil :) a v dubnu oèekáváme kotátka. A velkým pøekvapením je moje Casinka, u které jsem byla pøesvìdèena, že bohužel potratila. Ona od léta byla jaksi korpulentní., ale nyní opravdu nabyla a já ji držela na dietì. Bøicho ale rostlo....mìla jsem obavu z nìjakého nádoru....opravdu jsem neèekala to co tam nakonec je :) :) :) ano , èekáme kotátka :) Vrh N budou naši "malí nádorci " . Tak vìøím,že vše dobøe dopadne!!!

15.3.2016
Bohužel kocourek Eliᚠnemám štìstí  na rodinu. V té dosavadní , nové se bohužel objevila s pøíchodem nového èlena alergie a tak pro nìj sháním novou rodinu. Je to kluk velmi milé povahy, kontaktní a pøátelský. Za urèitých podmínek je možnost i do chovu. Více informací emailem.

21.2.2016
Aè únor patøí mezi zimní mìsíce, tak to tak obèas venku nevypadá. Poèasí je opravdu jak na houpaèce. Holky marnì vyhlížejí z okna a jejich kino stále v nedohlednu. Kinem myslím ptáèky na krmítku, to naprosto milují. Dostáváme krásné fotky a zprávy od miminek z našeho posledních vrhù.  Fota pøidána do fotogalerie v dospìlosti.

 5.1.2016
Pùjdeme na druhé oèkování a zaèínáme si už balit batùžek. Všechna koátka mají bezva rodiny a koèièka Lukrecie bude nadále pùsobit v našem chovu. Kocourek Eliáš, který se k nám vrátil ve dvou letech se díky bachovì terapii velmi rychle zabydlel a již druhý den mi pozoval ve venkovní pergole :). Vìøím,že tak jeho stìhovací útrapy konèí a bude moc žít život jako správný chovný kocour a vládce domácnosti.


Všem majitelùm mých odchovù dìkuji za vzornou péèi o mé dìtièky. Pøeji krásné svátky a v roce novém mnoho radosti se svými ètyønohými pøáteli. Toleranci a pochopení s jejich snahou nám pomoci :) Krásné vánoce.
     ---novinky 2011-- novinky 2012--novinky 2013---novinky 2014---novinky 2015